Organigramm - Shanghai


Assistant of CEO

Sunny Mao

Logistics

Jin Zhang
Leo Li
Jianqing Chen
Shengjun Ding

Trademanager

Leo Li
Sunny Mao

Quality engineer

Xia Pan
Kenan Zhang
Bill Zhan
May Yang